• Lentosotakoulun kilta

SÄÄNNÖT

LENTOSOTAKOULUN KILTA ry. SÄÄNNÖT

NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Lentosotakoulun Kilta ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä Kilta. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhavan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Suomen valtakunnan alue.

TARKOITUS JA TOIMINTA

Kilta toimii Lentosotakoulun perinnekiltana. Toiminnan tarkoituksena on maanpuolustus- ja ilmailuhengen vaaliminen, maanpuolustustustietouden lisääminen ja levittäminen, ilmavoimien ja Lentosotakoulun perinteiden vaaliminen ja Lentosotakoulussa palvelleiden yhdyssiteenä toimiminen sekä yhteistoiminta muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Kilta voi kuulua yhdistyksenä muihin maanpuolustusjärjestöihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kilta kerää ja hoitaa perinneaineistoa, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää koulutus- ja virkistystoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi Kilta voi asianomaisen luvan saatuaan harjoittaa kioski-, elokuva- ja kustannustoimintaa, hankkia varoja toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksiä sekä maksullisia tilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Kilta voi järjestää jäsentensä kesken ampumaharjoituksia ja —kilpailuja, joissa käytetään joko räjähdyspanoksella tai paineilmalla toimivia aseita tai niihin verrattavia laitteita.

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Lentosotakoulussa tai muissa Suomen ilmavoimien joukko-osastoissa ja vastaavissa palvellut ja palveleva henkilö ja hänen perheenjäsenensä. Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö sekä Suomen kansalainen, joka hyväksyy Killan tarkoituksen ja toimintamuodot.

Killan kokouksissa äänioikeus on killan jäsenillä lukuunottamatta kannattavaa jäsentä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Killan kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä vuosikokouksen kertakaikkisen tai vuosittaisen jäsenmaksun suorittavan yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön ja säätiön.

Killan kokous voi hallituksen esityksestä kutsua Killan kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen entisen puheenjohtajan ja kunniajäseneksi yhdistyksen jäsenen, joka merkittävällä tavalla on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.

Killan jäsenet voivat johtokunnan suostumuksella muodostaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja edistääkseen Killan jäsenten yhteydenpitoa ja Killan tarkoitusperiä.


Jäsenen, joka haluaa erota Killasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti Killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta Killan kokouksen pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin Killan sääntöjä, vahingoittanut huomattavasti Kiltaa tai ei enää täytä jäsenyyden ehtoja.

JÄSENMAKSU

Jäsenet maksavat Killan vuosikokouksen määrittämän jäsenmaksun Killalle. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäsenilta ei peritä jäsenmaksua.

KOKOUKSET

Killan vuosikokous pidetään vuosittain kesäkuun 15. päivään mennessä. Vuosikokouksen ja muut Killan kokoukset kutsuu koolle hallitus jäsenkirjeellä tai jäsenille jaettavassa kiltajulkaisussa olevalla ilmoituksella vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

Vuosikokouksessa
1) esitellään johtokunnan laatima Killan toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintakaudelta,
2) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille,
3) vahvistetaan tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus ja talousarvio,
4) valitaan Killan hallituksen puheenjohtaja,
5) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
6) valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja sekä
7) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut, hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään kolme (3) kuukautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.


Muut Killan kokoukset kutsutaan koolle, kun Killan kokous on niin päättänyt, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle viipymättä.

HALLITUS

Vuosikokous valitsee Killan hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt. Viimeksi mainitut voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä puolet on erovuorossa vuosittain. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään neljä (4) johtokunnan jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) muuta jäsentä ovat läsnä.
Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§
Hallituksen tehtävänä on
1) johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien mukaisesti,
2) edustaa Kiltaa, tehdä Killan puolesta sitoumuksia sekä esiintyä Killan puolesta kantajana ja vastaajana,
3) kutsua Kilta kokouksiin sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat,
4) panna täytäntöön Killan kokousten tekemät päätökset
5) vastata Killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perinnästä,
6) päättää Killan omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä sekä omaisuuden ostamisesta Killalle
7) valita Killalle tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän toimenkuvansa ja niihin liittyvät ehdot
8) päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sekä pitää jäsenluetteloa,
9) laatia Killan toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase,
10) laatia esitys Killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä
11) hoitaa muut Kiltaa koskevat asiat.

TOIMINTA- JA TILIKAUSI SEKÄ NIMEN KIRJOITTAMINEN
11 §
Killan toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan tilit, tuloslaskelma ja tase, toimintakertomus sekä muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.
12 §
Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja , varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja (kukin erikseen) tai muu hallituksen määräämä jäsen tai Killan toimihenkilö.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI KILLAN PURKAMINEN
13 §
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista tai Killan purkamista, vaaditaan ¾ Killan kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.
Sääntöjen muuttamisesta tai Killan purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.
Sääntömuutokset eivät saa loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

14§
Jos Kilta purkaantuu tai lakkautetaan, sen irtain omaisuus luovutetaan Kauhavan kaupungille ja rahavarat siirretään Kauhavan kaupungille muistomerkkien ylläpitoa varten.

Jätä kommentti

You must be logged in to post a comment.